Close
Type at least 1 character to search
Terug naar boven

Algemene voorwaarden

Ivarontwerpt staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht, Midden Nederland onder nummer; xxxxxxxx.

Artikel 1: 
Definities

Met “opdrachtgever” wordt hierna bedoeld: de afnemer van diensten van Ivarontwerpt. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

Artikel 2: 
Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de opdrachtgever

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ivarontwerpt en op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Ivarontwerpt. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

Artikel 3: 
Aanbieding, offertes, totstandkoming van een overeenkomst

3.1 
De overeenkomt tussen de opdrachtgever en ivarontwerpt komt niet reeds tot stand doordat de opdrachtgever opdracht geeft n.A.V. Een aanbod van ivarontwerpt, maar pas doordat ivarontwerpt de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”). Aanbiedingen van ivarontwerpt zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de opdrachtgever behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

3.2 
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.3 
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat ivarontwerpt een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtgever eerst nadat deze schriftelijk door ivarontwerpt zijn bevestigd.

3.4 
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan ivarontwerpt wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij ivarontwerpt, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 4:
Uitvoering van de overeenkomst

4.1 
Ivarontwerpt zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal ivarontwerpt de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ivarontwerpt mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

4.3 
Een door ivarontwerpt opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient ivarontwerpt in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

4.4 
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van ivarontwerpt.

4.5 
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien ivarontwerpt, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van ivarontwerpt zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

4.6 
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan ivarontwerpt te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 5:
Inschakelen van derden

5.1
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan ivarontwerpt, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

5.2
Indien de opdrachtgever op verzoek van ivarontwerpt een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan ivarontwerpt namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

5.3
Indien bij de uitvoering van de opdracht ivarontwerpt volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

Artikel 6:
Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

6.1
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan ivarontwerpt. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend ivarontwerpt daartoe bevoegd.

6.2
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht
het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening of model-rechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

6.3
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is ivarontwerpt te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van ivarontwerpt openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6.4
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door ivarontwerpt tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van ivarontwerpt, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

6.5
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch ivarontwerpt jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 7:
Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

7.1
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2
Indien de overeenkomst door ivarontwerpt wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van ivarontwerpt redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door ivarontwerpt op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4
Zowel ivarontwerpt als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft ivarontwerpt het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

7.5
In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door ivarontwerpt zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat ivarontwerpt ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ivarontwerpt voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.6
Wanneer de werkzaamheden van ivarontwerpt bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 8:
Gebruik en licentie

8.1
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met ivarontwerpt, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever bekend te zijn gemaakt.

8.2
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van ivarontwerpt niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft ivarontwerpt recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtgever een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

8.3
Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

A.
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

B.
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

8.4
Ivarontwerpt heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 9:
Honorarium en bijkomende kosten

9.1
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die ivarontwerpt voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

9.2
Indien ivarontwerpt door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door ivarontwerpt gehanteerde honorariumtarieven.

9.3
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft ivarontwerpt na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door ivarontwerpt te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10:
Betaling

10.1
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtgever nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door ivarontwerpt gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. Btw.

10.2
Ivarontwerpt heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

10.3
De opdrachtgever verricht de aan ivarontwerpt verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan ivarontwerpt heeft verstrekt. De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

Artikel 11:
Garanties en vrijwaringen

11.1
Ivarontwerpt garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

11.2
De opdrachtgever vrijwaart ivarontwerpt of door ivarontwerpt bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

11.3
De opdrachtgever vrijwaart ivarontwerpt voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 12:
Aansprakelijkheid

12.1
Ivarontwerpt is niet aansprakelijk voor:

A.
Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

B.
Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

C.
Fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

D.
Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

E.
Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.5 Zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

F.
Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

 

12.2
Ivarontwerpt is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

A.
Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

B.
De eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van ivarontwerpt aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

C.
Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van ivarontwerpt voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van ivarontwerpt is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief btw van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de opdrachtgever haar oorzaak vindt.

12.3
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

12.4
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan ivarontwerpt niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 13:
Overige bepalingen

13.1
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met ivarontwerpt gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

13.2
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

13.3
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

13.4
Op de overeenkomst tussen ivarontwerpt en de opdrachtgever is het nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen ivarontwerpt en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar ivarontwerpt is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van ivarontwerpt.